Mobilitat acadèmica

L’Oficina de Relacions Internacionals és la unitat de la UdL que gestiona els programes de mobilitat acadèmica:

  • Erasmus Estudis, a la Universitat de Lleida existeix la possibilitat de cursar una part dels estudis en un altra universitat europea.
  • Mobilitat UdL, permet a l'estudiantat de la UdL realitzar una estada acadèmica en alguna universitat de fóra de la Unió Europea i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat.
  • SICUE, estada de mobilitat en una universitat espanyola.
  • Erasmus Pràctiques, a la Universitat de Lleida, la gestió de les pràctiques nacionals i internacionals correspon a cada facultat/escola, que és qui fixa la normativa per participar-hi.
  • Erasmus amb tercers països
  • Altres possibilitats de mobilitat

 

També pots fer pràctiques a l'estranger amb els següents programes: