Informació sobre el Plagi

Article 3.1 apartat 10 de la Normativa de l'avaluació i la qualificació de la docència en els Graus i Màsters de la UdL

"El professor o professora responsable d’una assignatura que detecti un plagi en el moment d’avaluar una prova (examen, treball, pràctica...), podrà donar com a suspesa la prova per a l’estudiant. Aquest fet significarà una nota de zero en la prova en qüestió. El professor o professora n’haurà d’informar l’estudiant afectat durant la revisió de l’avaluació".

 

La UdL disposa d'una eina de detecció del plagi, que ajuda a identificar si els documents lliurats contenent parts plagiades.